A www.mightyleaf.hu vagy mightyleaf.hu URL címen elérhető webshop Felhasználója önkéntesen hozzájárul, hogy a webshop Üzemeltetője (Globalpress 2001. Kft. / 1132 Budapest Victor Hugo utca 41. / mightyleaf@mightyleaf.hu) személyes adatait fogadja, tárolja, kezelje, feldolgozza és továbbítsa a webshop üzemeltetésével, üzletmenetével és marketingjével összefüggő célokból, az alábbiak szerint.

Érintett személyes adatok köre: személy név, cím, Email cím, telefonszám, bankszámla szám, felhasználói fiók jelszava.

Érintett személyek csoportja: vevők, címzettek, kapcsolattartók, átvételt végzők. A Webshopot felhasználói, és olyan harmadik felek, akik a felhasználó webáruház használata során vagy annak következményeként kerülnek érintettségbe (például, ha megrendelő és a címzett személye eltérő, és megrendelő szolgáltat adatot arról a személyről akinek részére a kiszállítást kéri).

Mivel a rendszer rendeltetés szerinti használata során érintett harmadik felek személyes adatai is Üzemeltető kezelésébe kerülhetnek, ezért az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint az azokat szolgáltató Felhasználó az érintett adatokat csak az érintett személy jóváhagyásával adhatja át Üzemeltetőnek, vagy akkor, ha a körülmények szerint megalapozottan feltételezhette, hogy érintett harmadik személy adatai átadását nem kifogásolja, de függetlenül ettől, minden esetben Felhasználó úgy felel mások adatainak megadásakor, mintha harmadik fél azokat közvetlenül maga adata volna át Üzemeltetőnek jelen szabályzat szerint.

Célhoz kötötten egyes személyes adatok továbbításra kerülnek Üzemeltető szállítási és számlázási megbízottjai felé, valamint Üzemeltető személyes adatokat fogad szállítási megbízottól a szállítás teljesítésével összefüggésben.
Az adat továbbítás módjai: elektronikus, szó útján történő, papír alapon intézett.

A webshop rendszer használatakor a rendszer beazonosítja a rendszert elérő hálózati eszközt és rögzíti azonosító adatait és a használat egyes mozzanatainak időpontját. A hálózati eszközzel összefüggő adatokat a tényleges felhasználó személyek adataival Üzemeltető nem köti össze, kivétel jogszabályban előírt kötelezettség eseteit, valamint a jogszabályba vagy az Általános Szerződési Feltételekbe ütköző esetekkel összefüggésben.

Személyes és egyéb adatokat Üzemeltető azok törléséig kezeli. Adatokat – a Felhasználó felhasználói fiókját elérhetővé tevő Email cím és jelszó kombináció kivételével – csak Üzemeltető törölhet. Üzemeltető az adatokat a jogszabályokban meghatározott határidők előtt nem törli, különös tekintettel a számvitellel, szavatossággal, távollévő közötti szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségekre, amely szükségessé teszi az egyes megrendeléseket követően létrejövő szerződések adatainak változatlan formában történő jövőbeni előhívhatóságát.

A Webshoppal összefüggésben – az általános internet alaptechnológia részeként – a felhasználó, látogató internetes böngészőjében süti file(ok) kerül(nek) elhelyezésre, amelyek funkciója a kosár tartalmának használat közbeni nyilvántartása. A Webshop használója a vonatkozó süti file-t bármikor önállóan törölheti saját böngészőjében, ill. tilthatja az ilyen file-ok fogadását a Webshoptól, azonban a Webshop megfelelő működéséhez a süti file-ok engedélyezése szükséges. Süti file törlésével a kosár tartalma is törlésre kerül.

Marketing célú, személyes adatokhoz kötött adatkezelést (pld. hírlevél küldés) Üzemeltető csak felhasználó belegyezése (pld. hírlevélre feliratkozás) vagy ráutaló magatartása esetén végez, saját hatáskörében. Üzemeltető marketing célra személyes adatokat harmadik félnek a személyes adatok tulajdonosának hozzájárulása nélkül át nem ad.
Adatokat kizárólag Üzemeltető alkalmazottai és megbízottai, valamint hatóságok kezelhetnek, csak a szolgáltatás biztosítása, szerződés teljesítése céljából, valamint az esetleges reklamációk, jogviták, szerződésszegés, kárrendezés, kártérítés, vagy jogellenes magatartás rendezése céljából.

Üzemeltető az adatok tulajdonosának kérésére tájékoztatja tulajdonost a vonatkozásában történt adatkezelés részleteivel kapcsolatban.

Az adatkezelésben érintett személy bejelentéssel kérheti vizsgálat lefolytatását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság alábbi elérhetőségein.
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A Webshoppal összefüggésben Üzemeltető adatokat gyűjt és dolgoz fel (pld. látogatottsági adatok), amelyek azonban nem kötődnek össze személyes adatokkal és statisztikai célt szolgálnak.

Jelen szabályzatot Üzemeltető egyoldalúan, értesítés nélkül megváltoztathatja, úgy, hogy annak megváltoztatott verzióját a Webshopban közzé teszi annak hatályba lépésének dátumát megjelölve. A Webshop használójára és Üzemeltetőjére a mindenkori hatályos szabályzat szövege az irányadó.