Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2015. augusztus 31-től

A www.mightyleaf.hu vagy mightyleaf.hu (URL) internetes cím alatt elérhető internetes boltban (továbbiakban: Webshop) történő megrendelés esetén szerződés jön létre a Webshop üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) és az azt használó felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között, (Üzemeltető és Felhasználó együttesen a továbbiakban: Felek, valamelyikük: Fél), az alábbiak szerint.

Az 1.1 szerinti Üzemeltető adatai

Cégnév: GlobalPress 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék szám: 01-09-693802
Elérhetőség: shop@mightyleaf.hu, mightyleaf@mightyleaf.hu
Képviselő: Sajó Zsuzsanna
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 41.
Adóigazgatási szám: 12588095-2-41
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402142-50526577-83721013
Pénzforgalmi jelzőszám kezelője: K&H Bank
Pénzforgalmi számla pénzneme: magyar forint
Statisztikai számjel: 12588095-4791-113-01
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartója: Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
Internetes tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/10711/2012/B
Szerződés nyelve: magyar

1. A szerződés létrejötte és hatálya

1.1 A szerződés minden esetben tartalmazza egyrészt a szerződés létrejöttekor hatályos általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), másrészt a megrendelés menete során a Felhasználó által megadott adatokat, beleértve többek között a megrendelt termékekre és / vagy szolgáltatásokra, a kiszállításra és a fizetésre, valamint magára a Felhasználóra vonatkozóakat.
A 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) b) pontja szerinti kötelezettségnek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Felek között létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Üzemeltető elektronikus adatbázisban iktat, és amely iktatott szerződés utóbb Üzemeltető számára hozzáférhető oly módon, hogy az adott megrendelésben rögzített adatokat és az adott megrendelés alapján létrejött szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF szövegét párosítja, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) e) pont szerint tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF magatartási kódexre nem utal. A 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF szövegét a Felhasználónak lehetősége van tárolni és előhívni azáltal, hogy Felhasználó az ÁSZF-et böngészőjében megjelenítő oldalt böngészőjével saját eszközére elmenti, majd az elmentett állományt böngészőjével előhívja vagy az oldalon megtalálható (tartalmilag megegyező) Portable Document Format (PDF) file verzióval teszi ezt.
1.2 A szerződés szempontjából Felhasználónak az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet tekintendő, akinek / amelynek azonosító adatai a Vásárlás befejezése nevű szekcióban, az 1-es (ADATOK című) űrlapon kitöltésre kerültek.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa. A módosuló rendelkezéseket Üzemeltető a hatályba lépést megelőzően 3 nappal jelen honlapon teszi közzé. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Üzemeltető ezen túlmenően külön felhívást, értesítést a változással kapcsolatban alkalmazni nem köteles, de vállalja, hogy az ÁSZF Webshopban megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. Megrendelés feltétele jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelem c. mellékletben foglaltak elfogadása. Megrendelés elküldésével Felhasználó önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, hogy a kérdéses dokumentumokat megtekintette, értelmezte, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve – mint akaratával megegyezőt – kötelezőként elfogadja.
1.3 A gazdálkodó vagy egyéb bejegyzett szervezet nevében történő szerződéskötés esetén szükséges a szerződés megkötésére jogosultsággal rendelkező személy nevének megadása, aki meg kell hogy egyezzen azzal a személlyel, aki a Webshopban a vásárlás teljes folyamatát végzi. A Webshopban a vásárlás teljes folyamatát végző személy nevétől és adataitól eltérő más személy nevének vagy adatainak megadása esetén a szerződés nem jön létre. A szervezet nevében szerződő személy a szerződéskötéskor egyben nyilatkozik is arra vonatkozóan, hogy a szervezet nevében történő szerződés megkötésére jogosult.
1.4 Minden egyes beküldött megrendelést követően új szerződés jön létre, abban az esetben is, ha a Felek azonosak.
1.5 Bár jelen megállapodás elsősorban a Webshop frontend (azaz a webshop rendszer Felhasználó által elérhető része, továbbiakban: Frontend) felületén keresztül történő megrendelésekkel létrejövő szerződések szabályait rögzíti, a megrendelés rögzítése, ill. feldolgozása, módosítása, teljesítése során más formában is történhet kommunikáció Felek között (pld: Email, telefon, stb.), amely révén a megrendelés ill. annak feldolgozása, módosítása, teljesítése részben vagy egészben a Webshop Frontend használata nélkül történik. A Frontenden kívül eső és a Webshoppal összefüggő kommunikáció – beleértve pld. Email hírlevélben, egyéb elektronikus vagy nem elektronikus módon küldött vagy megjelenített tartalmak, hirdetések, egyéb felhívások, stb.– jelen szerződés szempontjából Frontenden keresztül történtnek tekintendő, és azzal azonos szabályozás alá esik, valamint jelen szerződés (kontextusukban értelmezhető rendelkezéseinek) hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely Felek között jön létre. A Webshopban történő vásárlást elsősorban Magyarország Kormányának 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete (a fogyasztó́ és a vá́llalkozá́s közötti szerződések részletes szabá́lyairó́l) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). Tájékoztató jelleggel közöljük, hogy a hivatkozott jogszabályok elérhetőek a magyarorszag.hu vagy a net.jogtar.hu weboldalakon. Harmadik személyek által üzemeltetett honlapok tartalmáért, az ott közzétett tartalmakért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2. A megrendelés folyamata

2.1 A megrendelés folyamata 2 fő részből áll:

o A Felhasználó által választott termék(ek) böngészése, tulajdonságainak, adásvételi feltételeinek megismerése, és a megrendelni kívánt termék(ek) kosárba helyezése és darabszámának megadása.

o A vásárlás befejezése, melynek során a Felhasználó 4 egymást követő lépésben megadja a számlázásra, kézbesítésre, szállítási módra, (ÁSZF 5. pont szerinti) fizetésre vonatkozó adatokat, valamint véglegesíti megrendelését és egyben nyilatkozik jelen szerződés elfogadásáról. A 4-ik lépésben az addig elvégzett folyamatban keletkezett adatokat és nyilatkozatokat a Webshop elektronikus úton továbbítja Üzemeltetőnek, amely lépést követően az 5-ik lépésben a webshop rendszer megrendelés összesítőt és egy üzenetet jelenít meg arra vonatkozóan, hogy a megrendelés elküldése sikeres volt-e, vagy valamilyen hiba okán nem volt sikeres. Ha a sikeresen elküldött megrendelést a webshop rendszer befogadta és abban az érkeztetésre került, akkor a Felhasználó erről a tényről az általa megadott Email címre küldött, automatikusan generált tájékoztató levélben kap értesítést. Üzemeltető ezzel tesz eleget azon jogszabály által előírt kötelességének, mely szerint Üzemeltető köteles Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Következésképpen, Felhasználó megrendelésének elküldésével csupán vételi és szerződéskötési ajánlatot tesz Üzemeltetőnek, az ezen ajánlat beérkezését visszaigazoló üzenet azonban még nem jelenti azt, hogy Üzemeltető elfogadta a megrendelés teljesítésének kötelezettségét. Az automatikus visszaigazolás elküldését követően Üzemeltető újabb Emailben értesíti Felhasználót a megrendelés elfogadásáról, ez az újabb értesítés már elfogadó nyilatkozatnak minősül, amelynek a Felhasználóhoz történő megérkezésével a távollevő felek között létrejön a szerződés. Amennyiben Üzemeltető a megrendelésben szereplő feltételektől eltérő feltételekkel tudja csak elfogadni a megrendelés teljesítését, akkor erről a lehető legrövidebb határidőben tájékoztatja Felhasználót. A Felhasználó eredeti ajánlatától eltérő tartalmú Üzemeltetői elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni, szerződés akkor jön létre, ha Felhasználó az új feltételekkel is igényt tart a teljesítésre.

2.2 A megrendelés folyamatában a 2.1 szerinti 5-ik lépést megelőző bármely stádiumban Felhasználónak lehetősége van mind a kosár tartalmának, mind a 2.1 szerint szolgáltatott adatok tekintetében változtatásokat eszközölnie szabadon. Következésképpen a megrendelés minden esetben a 2.1 szerinti 5-ik lépésben jelzett tartalommal keletkezik, függetlenül attól, hogy azok korábban megadott adatok módosításával keletkeztek-e vagy sem.
Felhasználó felelőssége, hogy figyelemmel kövesse a megrendelést, és a megrendelést követően részére küldött automatikus érkeztetési igazolás Emailnek a Megrendelés összegző részében található termékeket, tulajdonságokat, összegeket ellenőrizze közvetlenül a megrendelés beküldését követően, és esetleges megjegyzéseit, kifogásait haladéktalanul válasz Emailben jelezte Üzemeltető felé.

2.3 Felhasználónak megrendelésre 2 módon (státusz szerint) van lehetősége: vendégként (Felhasználói Fiókkal nem rendelkező Felhasználóként) vagy regisztrált felhasználóként (Felhasználói Fiókkal rendelkező Felhasználóként). Az egyes megrendelések adat-tartalma szempontjából a 2 mód alapvetően megegyezik, azonban az ingyenes regisztráció a Felhasználói Fiókkal rendelkező Felhasználónak lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelést követően a webshop felhasználói felületén keresztül ingyenesen tájékozódjon aktuális megrendelésének feldolgozottsági állapotáról, megtekintse korábbi megrendelés(ei)nek részleteit, valamint kedvezményezettje legyen olyan nem személyre szóló akcióknak, amelyeket Üzemeltető kizárólag újonnan regisztráló vagy korábban már regisztrált Felhasználóknak tesz elérhetővé.

3. Felelősségek, jogok, felelősség korlátozása

A Webshop használatával (böngészés, megrendelés, elektronikus vagy egyéb kommunikáció, stb.) összefüggően Felhasználó az alábbi kötelezettségeket vállalja, ill. az alábbiak szerint mentesíti Üzemeltetőt egyes felelősségek alól:

3.1 Felhasználó minden esetben köteles valós és a megadáskor érvényes adatokat szolgáltatni, amelyek személyéhez köthetőek. Ha Felhasználó szervezet (gazdasági társaság, bejegyzett egyesület, stb.) nevében jár el, köteles továbbá a szervezethez kötődő adatok szolgáltatása tekintetében is ugyanígy eljárni. Ha Felhasználó harmadik fél részére kívánja kézbesíttetni megrendelésének tartalmát (pld. ajándékozás céljából), akkor a harmadik félhez kötődő adatok megfelelősége tekintetében is Felhasználó vállal felelősséget. Továbbá ez esetben megrendeléskor automatikusan nyilatkozatot tesz, hogy bírja a harmadik fél beleegyezését a megrendelés tartalmának harmadik fél részére történő kézbesítése tekintetében, ill. előreláthatóan joggal feltételezhette, hogy harmadik fél megfelelően átveszi a részére a Felhasználó által megadott adatok szerint továbbított megrendelés tartalmát. Felhasználó, mint szerződéses Fél, minden szempontból úgy felel a harmadik fél tekintetében, mintha maga járna el, többek között különösképpen abban az esetben, ha utánvétes fizetést választott megrendelésekor, mivel ebben az esetben harmadik félnek keletkezik készpénzfizetési kötelezettsége az átvételkor, de a számla szerinti vevő ez esetben is Felhasználó.

3.2 Felhasználó felel azért, hogy az általa szolgáltatott adatok ne hibásan legyenek megadva, mivel Üzemeltető alap esetben nem ellenőrzi azok helyességét, ezért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. Felhasználó köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból ered, és amely hátrányosan érinti Üzemeltetőt. Ha jelen megállapodás Üzemeltető általi megfelelő teljesítése vagy teljesíthetősége tekintetében olyan Felhasználó általi adatközlésre van szükség (vagy olyan körülmény, információ keletkezik vagy jelentkezik Felhasználó viszonylatában, amelyről kellő gondosság esetén feltételezni lehetett, hogy átadása szükséges), amely kívül esik a webshop Frontend technikai korlátain, az esetben Felhasználó köteles haladéktalanul egyéb úton (pld Email levél küldés útján) közölni a teljesítéssel összefüggőeket.

3.3 Felhasználó, függetlenül attól, hogy 2.3 szerinti melyik státuszban van, felel azért, hogy az általa megadott Email cím helyes legyen és olyan Email fiókhoz tartozzon, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetőek és amely Email fiókba érkező üzenetek érkezését gyakorta ellenőrzi, ill. amelyek érkezéséről rendszeresen értesül, mivel ez nem csak a Felek közötti elsődleges kommunikációs csatorna, hanem pld. a szállítással és a számlázással összefüggő adatforgalom és értesítések is ezúton kerülnek átadásra Felhasználó és Üzemeltető megbízottjai, szolgáltatói között. Felhasználó a megrendeléssel (annak teljesítésével, szállításával, fizetésével, stb.) összefüggő elektronikus vagy hagyományos papír alapú leveleket, egyéb bizonylatokat, jegyzőkönyveket, stb. köteles megőrizni.

3.4 Felhasználó köteles saját hatáskörében intézkedni a tekintetben, hogy aktuális megrendelését minden egyes esetben oly módon továbbítsa Üzemeltető felé, hogy az adott megrendeléshez köthető Email cím megfeleljen a 3.3 szerinti követelményeknek. Ha Felhasználó 2.3 szerint Regisztrált Felhasználó, és aktuális megrendelésekor egy korábbi regisztráció alkalmával megadott Email címtől eltérő Email címen keresztül érhető el, az esetben Felhasználó köteles Felhasználói Fiókjához tartozó Email címét frissíteni az új cím helyes megadásával, amelyre a korábban regisztrált Email cím és jelszó kombinációjával Fiókjába történt bejelentkezése után van lehetősége, ill. 2.3 szerinti vendég státuszban vásárolva is lehetősége van megadni aktuális Email címét.

3.5 Üzemeltető egy adott regisztráció létrejöttét vagy megrendelés adatait ellenőrizheti, amennyiben kétség merül fel az abban foglalt vagy ahhoz köthető adatok érvényességében. Ennek befejeztéig felfüggesztheti a szerződés megkötését vagy teljesítését, és az ellenőrzésből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják jelen szerződésben Üzemeltető által vállalt határidőket. Felhasználó jelen bekezdés szerinti jogát, mint lehetőség gyakorolja, és nem vállal kötelezettséget az ellenőrzésre.

3.6 A 3.5 szerintiekből nem következik vagy keletkezik Üzemeltető semminemű olyan felelőssége, ami a Webshop Felhasználó általi helytelen, hamis, félrevezető vagy egyéb módon nem megfelelő, ill. jogszabályba vagy jelen szerződésben kikötött szabályba ütköző adatokkal vagy nyilatkozatokkal történő használatával összefüggésbe hozható, és az ilyen használattal összefüggő minden felelősség Felhasználót vagy az adatokkal visszaélést megkísérlőt vagy megvalósítót terheli.

3.7 Felhasználó vállalja, hogy Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságait (regisztrált Email cím és jelszó kombináció) sem szándékosan, sem gondatlan módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek. Harmadik fél által a Felhasználó Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságaival történő bárminemű adatcsere, adat elérés, adat használat vagy kommunikáció jogosulatlannak tekintendő, függetlenül attól, hogy a Frontenden keresztül vagy más úton történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogosultságai illetéktelen vagy rosszhiszemű felhasználásával összefüggően minden következmény tekintetében felelősség Felhasználót terheli.

3.8 Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van a világháló, az arra kapcsolódó eszközök és az azt kiszolgáló hálózati infrastruktúra használatának alapvető elveivel, rendelkezik azok felhasználói ismereteivel, és ismeri a használat egyes korlátait, kockázatait, különös tekintettel többek között az esetlegesen felmerülő hibákra, veszélyforrásokra és technikai teljesítménykorlátokra, függetlenül attól, hogy azok melyik Fél vagy mely harmadik fél információ-technológiai rendszerének bármely elemével, vagy egyéb szereplők (pld: internet szolgáltató, szerver üzemeltető, Eszámla szolgáltató, stb.) rendszerével vannak összefüggésben, külön-külön vagy együttesen. Tekintettel ezen sajátosságokra, Felhasználó kizárólagos felelőssége annak az eszköznek a biztonságossága, védelme és megfelelő működésének biztosítása, amelyen keresztül a Webshop-ot eléri, használja, ill. azzal összefüggően adatot küld vagy fogad bármely más elektronikus úton. Üzemeltető kizárólag saját közvetlen felügyelete alatt működő eszközök tekintetében vállal felelősséget, a jogszabályok által előírtak szerint. Az Üzemeltető által a teljesítésbe bevont közreműködő harmadik felek elektronikus kommunikációja, adatcseréje és azok esetleges hátrányos következményei tekintetében nem vállal felelősséget különösképpen, de nem kizárólag a következőkkel kapcsolatban:

o működési hiba, korlátozott működés, kimaradás, digitális adatcsere megszakadás az internetes hálózatban
o meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
o részleges vagy teljes adatvesztés adatcsere közben vagy tárolt adatállományban, adatelérés átmeneti korlátozottsága
o szoftver vagy hardver hiba, meghibásodás
o egyéb abnormális esemény

feltételezve, hogy ezekkel összefüggésben Üzemeltető úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az elvárható.

3.9 Üzemeltető legjobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, képek, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a honlapon. Amennyiben ezt Üzemeltető észleli, erről haladéktalanul értesíti Felhasználót. Ebben az esetben – a 2.1 pontban foglaltak szerint – tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a megrendelésben szereplő tartalomtól eltérő feltételekkel tudja csak elfogadni a megrendelést. Amennyiben Felhasználó elfogadja Üzemeltető új ajánlatát, létrejön a szerződés a Felek között.

4. Szállítás, csomagátvétel, elállás, visszáru, panaszkezelés, vitarendezés

4.1 A Webshopban leadott megrendelések tartalmát Üzemeltető közreműködő harmadik fél útján, becsomagolva juttatja el a Felhasználó által megadott szállítási címre és személy részére. Harmadik közreműködő fél alap esetben Üzemeltető szerződéses megbízottja, csomagküldésre szakosodott professzionális vállalkozás (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. www.gls-hungary.com). Felhasználó megrendelése részeként Üzemeltető részére megfizeti a kiszállítás Üzemeltető által meghatározott díját, amelynek pontos mértéke a www.mightyleaf.hu/hu/szallitas oldalon érhető el. Üzemeltető jelen megállapodás megfelelő teljesítése érdekében átadja szállítási megbízottjának azon – Felhasználó által Üzemeltetőnek szolgáltatott -adatokat, amelyek a kiszállításhoz szükségesek: a címzett nevét, szállítási címét, Email címét és telefonszámát, valamint bármely olyan adatot vagy információt, amelyet Felhasználó a szállítás megfelelő teljesítésével összefüggésben hozott Üzemeltető tudomására. Szállító vállalkozás jogosult a szállítással összefüggésben a címzettet annak elérhetőségein keresnie koordináció ill. egyéb, saját megfelelő teljesítésével összefüggő okból. A szállító vállalkozása számára átadott adatok védelmével, titokvédelemmel összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével jár el. Felhasználónak kötelessége mind Üzemeltetővel, mind szállítási megbízottal együttműködnie annak érdekében, hogy a csomag átadása késedelem nélkül, a Felhasználó által szolgáltatott adatok szerint megtörténhessen. Üzemeltető Emailben értesíti Felhasználót a megrendelést tartalmazó csomag szállítási megbízott részére történt átadásáról, így Felhasználó az átadást megelőzően Üzemeltetővel, azt követően szállítási megbízottal egyeztet. Szállítási megbízott ingyenes lehetőséget biztosít saját ügyfélszolgálatán (munkanapokon 7-20 óra között, a 36 1 802-02-65 telefonszámon, a GLS csomagszám alapján) az esetlegesen szükségessé váló koordinációra (pld. ha valamilyen előre nem látható körülmény merül fel, amely a kiszállítást befolyásolja), így címzett ill. Felhasználó köteles haladéktalanul közölni Szállítási megbízottal, ha a megrendeléskor megadottakhoz képest releváns változás következik be, és egyeztetni az új körülmények szerinti szállításról. Tekintettel arra, hogy a csomagszállítással kapcsolatos személyes és egyéb adatok elérése és megváltoztatása a csomagszám ismeretében válik elérhetővé ill. lehetővé (a GLS honlap csomagkeresőjének használatával, telefonos, vagy egyéb kommunikációs úton), ezért Felhasználó különösen gondosan kell hogy eljárjon, valamint felel azért, hogy az tudta, szándéka és beleegyezése nélkül ne kerüljön más birtokába, és elfogadja, hogy jogosulatlan használattal összefüggésben Üzemeltető nem felel. Felhasználó felel szándékossággal elmaradt vagy elvárható együttműködésének elmaradásával összefüggően, vagy a neki felróható hibából eredően elmaradt átadással keletkező károkért, kötelezhető a felmerülő költségek (szállítás, csomagolás, stb.) megtérítésére, valamint kötbérként kötelezhető a megrendelt termékek vételárának 50%-át meg nem haladó összeg megfizetésére, és a továbbiakban kizárható a Webshopon keresztül történő megrendelést igénybe vevők köréből. Felhasználó úgy felel a szállítással, átvétellel összefüggésben, mintha maga járt volna el abban az esetben is, ha címzett, átvevő nem egyezik meg Felhasználóval. Bizonyos esetekben – például ha a megrendeltek kézbesítése ezáltal az alap esetben alkalmazott (GLS általi) szállítási módhoz képest rövidebb idő alatt teljesíthető – Üzemeltető választhat egyéb szállítási módot is, amely azonban – Felek ettől eltérő megegyezése hiányában – nem lehet hátrányos (például költségesebb) Felhasználó számára.
4.2 A megrendelést tartalmazó csomagot nem csak a címzett veheti át (bár külön igény jelzése és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatási díj ellenében egyéni személyazonosítás mellett történő átadás is kérhető). Az alapszolgáltatás részeként a szállítási megbízott nem ellenőrzi az átvevő személy személyazonosságát, továbbá a csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítés megtörténtét a címzett (vagy egyéb személy) aláírásával igazolja a szállítási megbízott által rendszeresített formában, aki az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását is, és amely információk – egybek mellett – Üzemeltető felé továbbításra kerülnek. Felhasználó elfogadja, hogy a csomag megfelelő kézbesítettségének tényét igazolja az aláírás és név rögzítése, nem megfelelő személynek történt kézbesítés vagy a csomagnak vagy annak bármely tartalmának eltűnése kizárólag Felhasználó felelőssége, ha szállítási megbízott fentiek szerinti eljárási rendnek megfelelően végezte a kézbesítést. Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy megítélje, hogy szüksége van-e a személyazonosítás mellett történő kézbesítésre és azt megrendelését kiegészítő Emailben a megrendelés napján kiegészítő szolgáltatásként megrendelje üzemeltetőtől, valamint vállalja annak díját.
A kézbesítés csak az utánvét (ha van) kifizetése, és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát, azonban köteles a csomagolását részletesen szemrevételezni, és ha a csomagoláson bármi rendellenesség (pld. ragasztószalag hiánya, megbontása, stb.) vagy sérülés észlelhető, köteles a csomag tartalmát is körültekintően szemrevételezni és annak tekintetében mennyiségi, minőségi, vagy egyéb hiányosságot vagy hibát, sérülést feltáró kifogásait a szállítási megbízottal közölni, és annak tényállásáról és körülményeiről egyértelmű, dátum, helyszín és időpont megjelöléssel is ellátott, közösen felvett nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) készíteni, lehetőség szerint jól értelmezhető fényképeket készíteni, a jegyzőkönyvet a szállítási megbízottal is hitelesíttetni és annak egy faximile példányát számára átadni, valamint haladéktalanul bejelentést tenni Emailen Üzemeltető felé ezekkel kapcsolatban. Ha címzett úgynevezett fedett sérülést észlel a csomag tartalmában, (azaz csomag külső csomagolása ép volt átvételkor, de a megrendelt áru sérült, deformálódott, elázott, elszíneződött, stb.), azesetben címzett haladéktalanul köteles Email útján részletes, a problémát egyértelműen bemutató, fényképpel is ellátott, tanuk által igazolt bejelentést tenni Üzemeltető felé. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a csomag átadását követő 2 munkanapon belül címzett megfelelő bejelentést tesz Üzemeltető felé, mivel Üzemeltetőt 8 napos jogvesztő határidő köti (2003 évi CI. törvény a postáról 27.§ ) a kárigénynek általa szállítási megbízott felé intézendő bejelentése tekintetében, valamint igazolnia kell, hogy a kár bizonyíthatóan a szállítási megbízottnak felróható okból keletkezett. A határidő mulasztása a kárigényt semmissé teszi. Minden károsult vagy fedett sérülést szenvedett csomag esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt a szállításási megbízott, vagy annak megbízottja megszemlézze, ennek érdekében a kár eseménykori állapotot meg kell őrizni. A szemlére vonatkozóan a kárérték közlését követő 3 munkanapon belül jelzi igényét Szállítási megbízott Üzemeltetőnek, amely azt a lehető leghamarabb továbbít Felhasználónak.
Üzemeltető beleegyzése nélkül bárminemű biztosítási, kártérítési, pótlási, visszatérítési igény Felhasználó általi engedményezése harmadik fél részére nem megengedett. Üzemeltető felelőssége a megrendelés szerinti teljesítéssel összefüggésben az érintett tételek szerződéses forgalmi értékét meg nem haladó mértékig terjed. Következményi károk kizárva.
4.3 Tekintettel a 4.2 szerintiekre, ha Felhasználó személye nem egyezik a csomag átvevőjének személyével, azesetben is Felhasználó úgy felel a csomagot átvevő vonatkozó cselekedeteiért, mintha maga járt volna el, mivel az átvevő harmadik fél személyazonosságát Üzemeltető előzetesen nem ismerheti bizonyossággal, valamint harmadik fél nincs közvetlen szerződéses jogviszonyban Üzemeltetővel. Az átvevő személy személyétől függetlenül jelen megállapodás feltételei minden tekintetben úgy kötik Felhasználót, mintha maga járt volna el az átvételkor.
4.4 Szállítási címként Felhasználónak olyan címet kell megadnia, ahol a címzett vagy 4.2 szerinti egyéb személy a kézbesítés várható napján – amely egy nem munkaszüneti hétköznap – tartózkodni fog 8-17 óra között. A szállítási megbízott az átadás előtt nem várakoztatható, várakoztatás esetén az a kézbesítési kísérletét megszakíthatja, és átadás nélkül távozhat, azonban a szállítás díjában bennefoglaltatik egy ingyenes ismételt átadási kísérlet ugyanazon a címen és napon.
4.5 Mivel Felhasználó – a hatályos jogi szabályozás értelmében – a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet a Felek közötti ügylettől való részleges vagy teljes elállási jogával, ezért az általa nem kívántnak ítélt terméket visszaszolgáltathatja Üzemeltetőnek, ha az indoklás nélküli elállási jog gyakorlásának egyéb feltételei teljesülnek: a Felhasználó fogyasztónak minősülő személy és az indoklás nélküli elállás tárgya nem az elállási jog tárgyköréből kizárt termék, vagy szolgáltatás, ill. nem tartozik azon szerződések közé, amelyekre jogszabály szerint nem alkalmazandó:
1. é́lelmiszer és egyé́b mindennapi fogyasztásra szánt termé́knek a fogyasztó́ lakó́helyé́re, tartózkodá́si helyé́re vagy munkahelyé́re törté́nő gyakori é́s rendszeres szá́llítá́sá́ra vonatkozó́ szerzoődésre;
2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higié́niai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ebből következően a fenti elállási jog nem vonatkozik a Webshopban megvételre kínált teákra, viszont alkalmazandó minden egyéb kiegészítő termékre (kínáló dobozok, kancsók, stb.), kivéve olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pld. egyedi menükártya, logoval, felirattal egyediesített tárgyak, stb.).

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy – ideértve az egyéni vállalkozót is – és mikrovállalkozás.
A
- termé́knek,
- több termé́k adá́své́telekor, ha az egyes termékek szolgá́ltatá́sa elté́rő idoőpontban törté́nik, az utoljá́ra szolgá́ltatott termé́knek,
- több tételből vagy darabbó́l á́lló́ termeék eseté́n az utoljá́ra szolgá́ltatott té́telnek vagy darabnak,

Felhasználó,́ vagy az á́ltala megjelölt, a fuvarozó́tó́l elté́rő harmadik személy á́ltali á́tvé́telé́nek napjá́tó́l szá́mí́tott 14 (tizenné́gy) napon belül gyakorolhatja indoklás nélküli elállási jogát.
Felhasználó a szerződé́s megkötésé́nek napja és a termé́k(ek) á́tvé́telé́nek napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Felhasználó ezen elállási jogát az Elállási Nyilatkozat c. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

Indoklás nélküli elállás esetén a termék(ek) megfelelő visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli.

Ha Felhasználó élhet és élni kíván indoklás nélküli elállási jogával, az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elá́llá́s közlé́sé́től szá́mí́tott tizenné́gy napon belül visszaküldeni, illetve a Üzemeltetőnek vagy Üzemeltető á́ltal a termék á́tvé́telé́re meghatalmazott szemé́lynek á́tadni. A visszaküldeés hataáridőben teljesítettnek minősül, ha Felhasználó́ a termé́ket a határidő lejá́rta előtt elküldi.

Ha Felhasználó indoklással áll el az indoklással történő elállás (kézhezvételtől számított 8 munkanapos) határidején belül, és az indoklás a Webshopban megjelenített ajánlatok és a teljesítettek közötti eltérés nagy mértékére alapozott, amelynek megalapozottságát Üzemeltető írásbeli nyilatkozattal elismeri, az esetben Felhasználó mentesül a Magyarország területéről történő visszaszállítás költsége alól, ha az az Üzemeltető által meghatározott vagy Felek között egyeztetett és Üzemeltető által jóváhagyott módon történik. Ha Üzemeltető helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az indoklás nélküli elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Üzemeltetőt terhelik. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítése Felhasználó kötelessége.
Az elállás szándékát Felhasználónak írásbeli nyilatkozatba foglalva kell közölnie Üzemeltetővel, úgy, hogy az tartalmazza a megrendelés azonosítót, valamint azoknak a tételszámmal (tételek darabszáma) és terméknévvel azonosított tétel(ek)nek a listáját, amely(ek) megvételétől el kíván állni. Az elállás tárgyát képező tételek tekintetében Üzemeltető visszáru-engedélyezési értesítőt küld Emailen. Írásban történő elállás esetén Üzemeltető azt határidőben érvényesítettnek tekinti, ha Felhasználó nyilatkozatát a 8 napos határidő lejárta előtt elküldi. Visszáruként csak olyan termék küldhető vissza, amely Üzemeltetőtől származik és amely a hivatkozott megrendelés részeként került a címzett birtokába.
Felhasználó köteles a visszáru-engedéllyel rendelkező visszárut 8 napon belül visszaküldeni Üzemeltetőnek, ellenkező esetben a visszáru visszavételét Üzemeltető elutasíthatja, és a szerződéses ügylet véglegessé válik.
A visszáru visszaszolgáltatása Üzemeltető székhelyére címezve lehetséges, amellett, hogy a visszárut körültekintő gondossággal kell Felhasználónak becsomagolnia, valamint a visszaszolgáltatás költségeit teljeskörűen vállalnia kell. A visszaszolgáltatás előre egyeztetett időpontban Üzemeltető székhelyén személyesen is lehetséges. Nem megfelelő állapotban, ill. részlegesen vagy teljesen a címzettre terhelt szállítási díjjal visszaérkező tételek átvételét vagy visszavételét Üzemeltető elutasíthatja. A visszáru tételek mindaddig Felhasználó birtokában lévőnek tekintendőek, amíg Üzemeltető nem értesíti Felhasználót, hogy a visszáru a feltételeknek megfelelően visszavételre került. Üzemeltető szintén értesítést küld, ha valamely feltétel nem teljesülése okán a visszavétel nem következhetett be. Értesítéseit Üzemeltető Emailen, a lehető legrövidebb határidőn belül továbbítja Felhasználónak. A visszavétel megtörténtéig az adott tételek értékéért és épségéért Felhasználó felel.
A feltételeknek megfelelő visszáru visszavételét követően Üzemeltető visszatéríti a visszárura vonatkozó megfizetett árat az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül. Az elállás következményeként Felhasználót egyéb költség, díj vagy kötöttség nem terheli. Üzemeltető a visszatérítést elsősorban abban a formában teljesíti, amelyben a Felhasználó fizetett, és viseli annak esetlegesen Üzemeltető oldalán keletkező költségét, vagy ha az eredeti formában a visszatérítés nem lehetséges, úgy a Felhasználóval egyeztetett, Felek által kölcsönösen elfogadott egyéb módon teljesít, Üzemeltető a visszatérítést minden esetben magyar forintban teljesíti magyar forintban vezetett bankszámlára, vagy ha az nem lehetséges, belföldi pénzutalvánnyal.
Felhasználó a szerződés teljesítésével összefüggő bármely panaszát írásban közölheti Üzemeltetővel annak fent megjelölt elektronikus levelezési címére küldött levélben, vagy Üzemeltető székhelyére címzett hagyományos, papír alapú postai levélben. A panaszt Üzemeltető az adott körülmények szerinti lehetséges legrövidebb idő alatt kivizsgálja és ezt követően haladéktalanul értesíti Felhasználót a panasszal kapcsolatos érdemi álláspontjáról.

Üzemeltető tájékoztatja Felhasználót, hogy Felek egyessége hiányában Felhasználónak is lehetősége van békéltető testület útján rendezni panaszát. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, melynek székhelye szerinti postai címe 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

5. Árak, kedvezmények, fizetés, számlázás

5.1. A Webshopban feltüntetett árak, díjtételek, kedvezmények a Felhasználó által ténylegesen fizetendő összegek , azaz tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A feltüntetett összegek pénzneme magyar forint. Az egyes termékek ára nem tartalmazza azok csomagolásának, szállításának költségét. Utóbbiak együttes költségét Üzemeltető a Webshop szállításra vonatkozó részén publikálja.

5.2. Felhasználó 2 féle módon fizethet: Üzemeltető magyar forintban, magyarországi pénzintézetnél vezetett folyószámlájára történő előre utalással, vagy kézbesítést közvetlenül megelőzően magyar forint készpénzzel, utánvét formájában, a kézbesítést végző szállítási megbízottnak. Az utánvét szolgáltatásért a Vásárlás befejezése folyamatban a Fizetési Mód Választás lépésénél az Utánvét tételnél feltüntetett díj kerül felszámolásra, amelyet a fizetendő végösszeg tartalmazni fog. Előre utalás esetén a webshop díjat nem számít fel. Előre utalás esetén az utalás közlemény mezőjében Felhasználónak pontosan meg kell adnia a Webshop által számára elküldött megrendelés számot, és úgy kell utalnia, hogy Üzemeltető számláján pontosan az az összeg kerüljön jóváírásra, amely megrendelésének végösszegével megegyezik. Üzemeltető a megfelelő jóváírást követően küldi el a megrendelést tartalmazó csomagot címzettnek. A termékek mindaddig az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, ameddig azok (és ha van, akkor a kötődő szolgáltatások (pld: díszcsomagolás, kézbesítés) ára(i)nak vagy díja(i)nak együttes ellenértéke Üzemeltető részére teljesítésre nem kerültek. Ha az ellenérték részben vagy egészben, bármely okból és módon visszatérítésre kerül, azzal az érintett termékek és szolgáltatások tulajdon és használati joga Üzemeltetőre száll vissza.

5.3 Felhasználó beleegyezik (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó részével összhangban: http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0700127.TV#pr1201 ), hogy Üzemeltető Felhasználó részére E-számlát állítson ki, amelyet Email mellékletként, hitelesített Portable Document Format (PDF) file formátumban juttat el részére. Az E-számla kizárólag elektronikusan megjelenített formában érvényes, kiállítását követően papír alapú számla kérésére, arra történő cserére nincs lehetőség. Üzemeltető a számlát, ha számlázási adatszolgáltatáskor Felhasználó a “cég / szervezet” mezőben adatot adott meg, a megadott cég / szervezet – mint vevő –, ha nem adott meg, akkor Felhasználó természetes személy – mint vevő – nevére állítja ki.

5.4 Termékekre vonatkozó árengedmények (árcsökkentés), csökkentett áron vagy ingyenesen nyújtott szolgáltatások (pl. szállítás), térítésmentesen adott termékek, díjátvállalás, illetve ilyenek jövőbeni megszerzési jogának keletkezése esetén az adott kedvezmény vagy engedmény csak közvetlenül az azokat megalapozó körülmény (pl. promóciós ajánlatban áru leértékelése) részeként értelmezhetőek, készpénzre, hitelre nem átválthatóak.

6. Teljesítési határidő

Üzemeltető utánvétes megrendelés esetén a vételi ajánlat elfogadását követő, előre utalásos fizetés választása esetén az 5.2 szerinti megfelelő jóváírást követő 5 munkanapon belül vállalja a megrendelést tartalmazó csomag szállítási megbízott részére történő átadását. Szállítási megbízott a kézbesítendő csomag Üzemeltetőtől történt átvételt követő második munkanap végéig vállalja a címzett részére történő kézbesítést. Szállítási megbízott a csomagszállítást korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé́. A GLS forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet. A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről szállítási megbízott értesítést ad, és amennyiben előre nem látható, el nem hárítható okról van szó, szállító mentesül a kártérítési felelősség alól.

7. Szavatosság

Felhasználó, ha a hatályos jogi szabályozás [Fgytv. 2. §-ának a) bekezdése] szerint fogyasztónak minősül, (azaz önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy), a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, azaz joga van kifogásolni az átvételkor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibát, amely hiba tekintetében Üzemeltető kötelezettséget vállal a hibás teljesítésért. Szavatossági felelősséget csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben az átvétel pillanatában.

Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
Fogyasztói szerződés esetében Felhasználó a – a fentiektől eltérően – a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.

Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva elévülési határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Szavatossági jog szerinti hibás teljesítés esetén Felhasználó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha Üzemeltetőnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével Felhasználónak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha Üzemeltető a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó szavatossági jogon alapuló igényét annak bejelentését követő 30 napon belül Üzemeltető köteles elbírálni, valamint tájékoztatni Felhasználót az igény teljesítésével összefüggő álláspontjáról. A 49/2003 GKM rendeletben előírtak szerint Üzemeltető vállalja, hogy ha a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti Felhasználót.

8. Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait jelen megállapodás mellékletének tekintendő Mighty Leaf Tea Webshop Adatvédelmi- és kezelési Szabályzata és Tájékoztatója c. dokumentum tartalmazza.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Tekintettel az internet nemzetközi jellegére, Felek közötti szerződés létrejöhet úgy is, hogy Felhasználó a Webshopot nem Magyarország területéről éri el, vagy lakcíme / székhelye nem Magyarországon van. Fügetlenül attól, hogy Felhasználó a Webshopot honnan éri el, vagy lakcíme / székhelye hol található, Felhasználó elfogadja, hogy a jelen szerződés alapján létesülő jogviszonyra a magyar jog az irányadó, valamint esetleges jogvita esetén Felek kikötik az illetékes magyar testületek, hatóságok és bíróságok illetékességét annak rendezésében.

9.2 Felek közötti bárminemű kommunikáció hivatalos nyelve a magyar. Más nyelven történő kommunikáció tájékoztató jellegűnek tekintendő.

9.3 Jelen megállapodás szerkezete (sorrendisége, számozása, címek) kizárólag a szöveg áttekinthetőségét szolgálja, fontossági vagy logikai összefüggésekre önmagában nem utal.

9.4 Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.

Kelt: Budapest 2014. június 13.

Adatvédelem (ÁSZF melléklet)

Adatvédelmi Szabályzat megtekintés és letöltés